Endelig dagsorden til Generalforsamling 2020

dato

Nyheden er fra Herlev Ishockey Klub

Den afholdes onsdag den 24. juni 2020 kl. 19.00 i klubrummet i Herlev Skøjtehal.

 

Hermed vores dagsorden til generalforsamlingen:

 

1 Valg af dirigent.

 

2 Formandens beretning.

 

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, statusopgørelse pr. 30. april.

 

4 Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson samt budget for den kommende sæson.

 

5 Behandling af eventuelt indkomne forslag.

 

                      Forslag 1.   (stilles af Henrik Hjelmsø og Per Vilstrup)

Nuværende tekst.

§ 16. Klubbens drift af eliteselskab. Klubben kan vælge at udleje eller udlåne rettigheden (licensen,) til at drive et elitehold til et selskab. Betingelserne herfor fastsættes af klubbens bestyrelse og skal udformes således, at klubben aldrig kan blive påført et direkte økonomisk tab eller omkostninger som følge af aftalen.

 

Ændres til.

§ 16. Klubbens drift af eliteselskab. Klubben kan vælge at udleje eller udlåne rettigheden (licensen,) til at drive et elitehold til et selskab. Betingelserne herfor fastsættes af klubbens bestyrelse og skal udformes således, at klubben aldrig kan blive påført et direkte økonomisk tab eller omkostninger som følge af aftalen, dog bortset fra ufravigelige forpligtelser som følge af DIU´s love.

 

 

Forklaring: jf. § 2 i vores vedtægter er vi underlagt DIU Love og uden den forslået tilføjelse vil § 16 stride mod § 2. Konsekvensen af dette vil være at klubbens bestyrelsesmedlemmer vil kunne drages personlig ansvarlig for DIU-omkostninger.

 

 

                      Forslag 2 (stilles af Marianne Petersen)

                     

Nuværende tekst.

§ 10 Stemmeret og taleret har: Alle medlemmer der er fyldt 16 år med gyldigt kontingentbevis. Forældre til aktivt barn under 18 år har stemmeret som stedfortræder for eget barn (max. en stemme pr. barn). Alle passive medlemmer har ligeledes stemmeret på den ordinære generalforsamling

 

Ændres til.

§ 10 Stemmeret og taleret har: Alle medlemmer der er fyldt 16 år med gyldigt kontingentbevis, dog vil en familie (samme adresse) kun have to stemmer til bestyrelse valget, hvis der er flere medlemmer af klubben på samme adresse. Forældre til aktivt barn under 18 år har stemmeret som stedfortræder for eget barn (max. en stemme pr. barn). Alle passive medlemmer har ligeledes stemmeret på den ordinære generalforsamling,

 

 

Information til medlemmer omkring forslag 1 &2 der begge kræver en vedtægtsændring.

§ 14. Vedtægtsændringer. Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal for en vedtægtsændring på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig frist indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

 

 

 

6 Valg til bestyrelsen jf. § 6

På valg er:

·         Formand. Afgår i utide, valgperiode 1 år.

Bestyrelsen indstiller Henrik Hjelmsø

 

·         Næstformand. Lars Ariel Mortensen – Ønsker genvalg

 

·         Kasserer. Per Vilstrup Olesen – Ønsker genvalg

 

·         Bestyrelsesmedlem 2.  Annette Nielsen – Ønsker genvalg

 

·         Bestyrelsesmedlem 3. Jessica Liljahart Afgår i utide valgperiode 1 år.

Bestyrelsen indstiller Sus Nielsen.

 

·         Bestyrelsesmedlem 4. Kjeld Wiinblad – Genopstiller ikke.

Bestyrelsen indstiller Camilla Gustafsson.

 

·         Bestyrelsesmedlem 6 ved valg af Henrik Hjelmsø til formand. Afgår i utide valgperiode 1 år.

Bestyrelsen indstiller Torben Jansagerdi

 

 

7 Valg af revisor

 

8 Eventuelt

  

 

Kilde: Herlev Ishockey Klub